Trong mạch điện sau đây, vôn kế cho ta biết:(18)

27/11/2020 106

Câu Hỏi:
Trong mạch điện sau đây, vôn kế cho ta biết:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X