Trắc nghiệm Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lí tệp

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 11 gồm các câu hỏi về tệp và quản lí tệp (hay, chi tiết) giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Hãy chọn phát biểu sai?

A. Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó

C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

Câu 2. Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu

A. Dấu hai chấm (:)

B. Dấu chấm (.)

C. Dấu sao (*)

D. Dấu phẩy (,)

Câu 3. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

A. Kiểu tệp

B. Ngày/giờ thay đổi tệp

C. Kích thước của tệp

D. Tên thư mục chứa tệp

Câu 4. Trong tin học, tệp là khái niệm chỉ

A. Một văn bản

B. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C. Một gói tin

D. Một trang web

Câu 5. Trong tin học, thư mục là một

A. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B. Tập hợp các tệp và thư mục con

C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)

D. Mục lục để tra cứu thông tin

Câu 6. Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện

A. Edit/ Copy/ chọn nơi chứa thư mục, tệp/Paste

B. Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ Paste

C. Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

D. Không có lựa chọn nào đúng

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lí tệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7C
Câu 3ACâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5BCâu 10C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X