Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:

24/11/2020 44

Câu Hỏi:
Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
- Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng.
- Cốc hình trụ nên diện tích mặt thoáng của nước không đổi → nước nhiều hay ít, mặt thoáng của nước đều như nhau → tốc độ bay hơi như nhau.
- Cốc đặt ngoài sân nắng → có nhiệt độ cao hơn trong nhà → tốc độ bay hơi cao hơn.
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X