Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 14

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 14 có đáp án

Câu 1. Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

B. giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

C. giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng

D. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng

Câu 3. Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô?

A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.

B. Lực để kéo vật lên bằng trọng lượng của thùng hàng

C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng

D. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì

Câu 4. Khi dùng mặt phẳng nghiêng

A. trọng lượng của vật giảm đi

B. hướng của trọng lượng thay đổi

C. cả hướng và độ lớn của trọng lực thay đổi

D. trọng lượng của vật không thay đổi

Câu 6. Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

A. Cái kéo

B. Cầu thang gác

C. Mái nhà

D. Cái kìm

Câu 7. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo

A. xấp xỉ hơn trọng lượng của vật.

B. đúng bằng hơn trọng lượng của vật

C. nhỏ hơn trọng lượng của vật

D. lớn hơn trọng lượng của vật

Câu 8. Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật

B. làm giảm trọng lượng của vật

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 14

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 B
Câu 2 B Câu 7 C
Câu 3 A Câu 8 C
Câu 4 D Câu 9 D
Câu 5 A Câu 10 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X