Trắc nghiệm Hóa 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 2 có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức bài 2 hóa 11 Axit, bazơ và muối

Câu 1. Axít nào sau đây là axit một nấc?
Câu 2. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?
Câu 3. Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là
Câu 4. Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?
Câu 5. Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?
Câu 6. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?
Câu 7. Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là
Câu 8. Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là
Câu 9. Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là
Câu 10. Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là
Câu 11. Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?
Câu 12. Cho các ion sau:
(a) PO43-
(b) CO32-
(c) HSO3-
(d) HCO3-
(e) HPO32-
Theo Bron-stêt những ion nào là lưỡng tính ?
Câu 13. Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:
Câu 14. Cho các chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt có bao nhiêu chất và ion là lưỡng tính ?
Câu 15. Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9D
Câu 2BCâu 10D
Câu 3ACâu 11C
Câu 4ACâu 12C
Câu 5ACâu 13D
Câu 6DCâu 14A
Câu 7CCâu 15B
Câu 8C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X