Cho các ion sau:(a) PO43- (b) CO32- (c) HSO3- (d) HCO3- (e) HPO32- Theo

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các ion sau:
(a) PO43-
(b) CO32-
(c) HSO3-
(d) HCO3-
(e) HPO32-
Theo Bron-stêt những ion nào là lưỡng tính ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

HSO3- + H2O ⇆ H2SO3 + OH-

Axit: HSO3- + H2O ⇆ SO32- + H3O+

HCO3- tương tự

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X