Axít nào sau đây là axit một nấc? CH3COOH là axit một nấc.

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Axít nào sau đây là axit một nấc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

CH3COOH là axit một nấc.

Axit một nấc: là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H+

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X