Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các chất là hiđroxit lưỡng tính: Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2.

=> cả 3 đáp án đều đúng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Oxit lưỡng tính là:

Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
Những oxit kim loại có khả năng tạo muối khi tác dụng với axit (hoặc oxit axit) cũng như khi tác dụng với bazơ (hoặc oxit bazơ) gọi là oxit lưỡng tính.
Thường gặp là các oxit: ZnO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, SnO, PbO, SnO2, PbO2, MnO2,…
Ví dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 6NaOH + 3H2O → 2Na3[Al(OH)6]
Tính hai mặt này không phải thể hiện như nhau đối với mọi oxit lưỡng tính, tùy theo nguyên tố kết hợp mà thể hiện ở mức độ khác nhau. Ví dụ: ZnO dễ tan trong axit cũng như trong dung dịch kiềm; Fe2O3 có tính bazơ trội hơn nên dễ tan trong axit, tính axit chỉ thể hiện khi tác dụng với kiềm ở nhiệt độ cao nhưng với SnO2 thể hiện tính axit cao hơn tính bazơ.

Cho dãy các oxit: Al2O3, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các oxit: Al2O3, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy là 3 oxit Al2O3, Cr2O3.

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

Hai chất đều là hiđroxit lưỡng tính là Cr(OH)3 và Al(OH)3

Cho các nhận định sau:

(a) Kim loại Al có tính lưỡng tính vì Al tan được trong các dung dịch axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit.

(e) Hỗn hợp Al2O3 và Fe dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.

(f) NaHCO3 là chất lưỡng tính, trội tính axit.

Số nhận định sai là:

Số nhận định sai là 4.

(a) Sai. Kim loại Al thể hiện tính khử khi phản ứng với axit và kiềm, không có tính lưỡng tính.

(b) Đúng. Cr(OH)3 phản ứng với axit và kiềm.

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

(c) Sai. Công thức của phèn chua là KAl(SO4)2.12H2O.

(d) Đúng.

(e) Sai. Hỗn hợp Al và Fe3O4 dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.

(f) Sai. NaHCO3 là chất lưỡng tính, trội tính bazơ.

Crom(III) oxit là:

Crom(III) oxit là oxit lưỡng tính.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X