Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong số các ion

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X