Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 25 Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 25 Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha có đáp án

Câu 1. Máy điện xoay chiều ba pha là:

A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha

B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha

C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Máy điện tĩnh: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau

B. Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động

C. Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau.

D. Máy điện tĩnh và máy điện quay là máy điện xoay chiều ba pha

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

C. Không biến đổi tần số

D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

Câu 4. Cấu tạo máy biến áp ba pha:

A. Chỉ có lõi thép

B. Chỉ có dây quấn

C. Có lõi thép và dây quấn

D. Có lõi thép hoặc dây quấn

Câu 5. Máy biến áp đấu dây kiểu:

A. Nối sao – sao có dây trung tính

B. Nối sao – tam giác

C. Nối tam giác – sao có dây trung tính

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 6. Công thức tính hệ số biến áp pha:

A. $K _{ p }=\frac{U p 1}{U p 2}$

B. $K _{ p }=\frac{U p 2}{U p 1}$

C. $K _{ p }=\frac{N 2}{N 1}$

D. $K _{ p }=\frac{U p 2}{U p 1}=\frac{N 2}{N 1}$

Câu 7. Công thức tính hệ số biến áp dây:

A. $K _{ d }=\frac{U p 1}{U p^{2}}$

B. $K _{ d }=\frac{U d 1}{U d 2}$

C. $K _{ d }=\frac{N 1}{N 2}$

D. $K _{ d }=\frac{U d 2}{U d 1}$

Câu 8. Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

A. Kd = Kp

B. Kd = 1/Kp

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = Kp/√3

Câu 9. Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

A. Kd = Kp

B. Kd = √3 Kp

C. Kp = √3 Kd

D. Kp = Kd/√3

Câu 10. Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

A. Kp = √3 Kd

B. Kd = Kp/√3

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = 1/Kp

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 25 Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8A
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X