Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 26 động cơ không đồng bộ ba pha có đáp án

Câu 1. Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Đời sống

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Động cơ không đồng bộ ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Là máy điện quay

C. Có stato là phần quay

D. Có roto là phần tĩnh

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo chỉ gồm hai phần là stato và roto.

B. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo gồm hai phần chính là stato và roto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy,...

C. Stato là phần tĩnh

D. Roto là phần quay

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Stato có lõi thép xẻ rãnh trong

B. Roto có lõi thép xẻ rãnh ngoài

C. Stato có lõi thép xẻ rãnh ngoài, roto có lõi thép xẻ rãnh trong

D. Đáp án A và B đúng

Câu 6. Công thức tính tốc độ từ trường quay:

A. $n =\frac{60 f}{p}$

B. $n _{1}=\frac{60 f}{p}$

C. $n =\frac{60 p}{f}$

D. $n _{1}=\frac{60 p}{f}$

Câu 7. Tốc độ trượt:

A. n2 = n – n1

B. n2 = n1 – n

C. n2 = n + n1

D. n1 = n2 – n

Câu 8. Hệ số trượt tốc độ:

A. $S =\frac{n 2}{n 1}$

B. $S =\frac{n 1-n}{n 1}$

C. $S =\frac{n l }{n 2}$

D. Đáp án A và B đúng

Câu 9. Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dòng điện:

A. Dòng một chiều

B. Dòng xoay chiều

C. Có thể là dòng một chiều hay xoay chiều

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 10. Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi do:

A. Cấu tạo nhỏ, gọn

B. Dễ sử dụng

C. Cấu tạo đơn giản

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 26 : Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 A Câu 7 B
Câu 3 B Câu 8 D
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X