Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 35 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức đã học về động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy.

Câu 1. Đặc điểm động cơ đốt trong trên tàu thủy là:
Câu 2. Đâu là đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thủy?
Câu 3. Trong sơ đồ hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm mấy khối?
Câu 4. Hệ thống truyền lực của tàu thủy có mấy chân vịt?
Câu 5. Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực của tàu thủy?
Câu 6. Chọn phát biểu đúng:
Câu 7. Khi cần giảm vận tốc đột ngột, người ta làm cách nào?
Câu 8. Tìm phát biểu sai?
Câu 9. Đâu là đặc điểm hệ thống truyền lực trên tàu thủy?
Câu 10. Sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên tàu thủy không có:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7C
Câu 3CCâu 8B
Câu 4DCâu 9C
Câu 5ACâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X