Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

Câu 1. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy là:

A. Công suất nhỏ

B. Thường làm mát bằng không khí

C. Số lượng xilanh ít

D. Cả 3 phương án trên

Câu 2. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy không có đặc điểm nào sau đây?

A. Là động cơ xăng 2 kì cao tốc

B. Là động cơ xăng 4 kì cao tốc

C. Li hợp, hộp số bố trí riêng vỏ

D. Thường có 1 hoặc 2 xilanh

Câu 3. Động cơ đốt trong trên xe máy bố trí ở:

A. Đặt ở giữa xe

B. Đặt lệch về đuôi xe

C. Đặt ở giữa hoặc lệch về đuôi xe

D. Đặt ở đầu xe

Câu 4. Động cơ đốt trong đặt ở giữa xe máy:

A. Khối lượng phân bố không đều

B. Dễ dàng cho việc làm mát

C. Hệ thống truyền lực đơn giản

D. Lái xe ít chịu ảnh hưởng từ nhiệt thải động cơ

Câu 5. Động cơ đốt trong đặt lệch về đuôi xe máy:

A. Hệ thống truyền lực phức tạp

B. Lái xe chịu ảnh hưởng từ nhiệt thải động cơ

C. Làm mát động cơ không tốt

D. Khối lượng xe phân bố đều

Câu 6. Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy?

A. Động cơ → li hợp →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe

B. Động cơ → hộp số → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe

C. Li hợp → động cơ →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe

D. Hộp số → động cơ → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe

Câu 7. Những bộ phận nào thường bố trí trong một vỏ chung?

A. Động cơ, li hợp

B. Động cơ, hộp số

C. Li hợp, hộp số

D. Động cơ, li hợp, hộp số

Câu 8. Hộp số trên xe máy thường có:

A. Ba cấp tốc độ

B. Bốn cấp tốc độ

C. Không có số lùi

D. Ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

Câu 9. Chọn phát biểu đúng:

A. Động cơ đặt ở giữa xe máy thì truyền lực đến bánh sau bằng xích

B. Động cơ đặt lệch về đuôi thì truyền lực đến bánh sau bằng trục cacđăng

C. Hộp số không có số lùi

D. Hộp số có số lùi

Câu 10. Bộ phận nào thuộc hệ thống truyền lực trên xe máy?

A. Li hợp

B. Hộp số

C. Xích hoặc cacđăng

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X