Sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên tàu thủy không có:

03/12/2020 13

Câu Hỏi:
Sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên tàu thủy không có:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X