Tìm phát biểu sai?

03/12/2020 254

Câu Hỏi:
Tìm phát biểu sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X