Tìm phát biểu sai?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Tìm phát biểu sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X