Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 32 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập các kiến thức đã học về ứng dụng của động cơ đốt trong.

Câu 1. Động cơ đốt trong là nguồn động lực sử dụng phổ biến trong:

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Giao thông vận tải

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Động cơ đốt trong không được sử dụng trong:

A. Lâm nghiệp

B. Ngư nghiệp

C. Quân sự

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 3. Động cơ đốt trong dùng làm nguồn động lực cho phương tiện di chuyển:

A. Trong phạm vi hẹp

B. Với khoảng cách nhỏ

C. Trong phạm vi rộng và khoảng cách lớn

D. Trong phạm vi hẹp và khoảng cách nhỏ

Câu 4. Chọn câu trả lời sai: Các nước coi trọng công tác:

A. Đào tạo đội ngũ chuyên gia về động cơ đốt trong

B. Bỏ qua việc đào tạo công nhân lành nghề

C. Đào tạo cán bộ kĩ thuật về động cơ đốt trong

D. Đào tạo công nhân lành nghề về động cơ đốt trong

Câu 5. Đâu là sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong?

A. Động cơ đốt trong → hệ thống truyền lực → máy công tác

B. Động cơ đốt trong → máy công tác → hệ thống truyền lực

C. Hệ thống truyền lực → động cơ đốt trong → máy công tác

D. Hệ thống truyền lực → máy công tác → động cơ đốt trong

Câu 8. Nguyên tắc ứng dụng của động cơ đốt trong là:

A. Tốc độ quay

B. Công suất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và b đều sai

Câu 9. Nguyên tắc về công suất:

A. $N_{ĐC}=(N_{CT}\cdot N_{TT})+K$

B. $N_{ĐC}=(N_{CT}+N_{TT}).K$

C. $N_{CT}=(N_{ĐC}+N_{TT}).K$

D. $N_{TT}=(N_{ĐC}+N_{CT}).K$

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X