Trắc nghiệm Chủ đề 2 Lịch sử 10 Kết nối tri thức

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm chủ đề 2 Lịch sử 10 Kết nối tri thức: Vai trò của lịch sử, có đáp án chi tiết.

Câu 1. Ý nào dưới đây không phù hợp khi giải thích vì sao sử học là một khoa học có tính liên ngành?

Khai thác các tư liệu 1, 2, 3 (Lịch sử 10, tr. 20 - 21) và cho biết: Các tư liệu đó là kết quả của việc ứng dụng tri thức/phương pháp nghiên cứu của ngành nào?

Câu 2. Tư liệu 1:
Câu 3. Tư liệu 2:
Câu 4. Tư liệu 3:
Câu 5. Giữa sử học và các ngành khoa học xã hội, nhân văn có mối quan hệ thế nào?
Câu 6. Khai thác Tư liệu 4 (Lịch sử 10, tr. 22) và cho biết sự kiện lịch sử nào được phản ánh thông qua Hồi 14 trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chỉ của Ngô Gia văn phái (thế kỉ XVIII)?
Câu 7. Khai thác thông tin về Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Tràng An (Lịch sử 10, tr. 19) cho thấy: Để xác định giá trị của danh thắng này, các nhà khoa học đã dựa vào phương pháp, kết quả nghiên cứu của những ngành nào?
Câu 8. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò của sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?
Câu 9. Ý nào không đúng về vai trò của sử học đối với sự ra đời của các tác phẩm được đề cập đến trong hình bên và các ngành khoa học liên quan? (hình ảnh trang 17 SBT Lịch sử 10 KNTT)
Câu 10. Ý nào không phù hợp về tác dụng của việc tái hiện lịch sử các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?
Câu 11. “Di sản văn hoá là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do một cộng đồng người sáng tạo và tích luỹ trong một quá trình lịch sử lâu dài được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau”. Như vậy, di sản văn hoá không gồm loại nào sau đây?
Câu 12. Trong hoạt động bảo tồn di sản cần phải đảm bảo một số yêu cầu như: tính nguyên trạng, giữ được yếu tố gốc cấu thành di tích”, đảm bảo tính xác thực”, “giá trị nổi bật” và dựa trên cơ sở các cứ liệu và phương pháp khoa học,... Các yêu cầu đó thể hiện đi
Câu 13. Ý nào dưới đây không đúng về điểm chung trong nội dung phản ánh của các hình 1, 2, 3 (Lịch sử 10, tr. 27)?
Câu 14. Trong bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, yêu cầu quan trọng nhất đặt ra là gì?
Câu 15. Trong bảo tồn giá trị của di sản, sử học đóng vai trò như thế nào?
Câu 16. Điểm khác của công nghiệp văn hoá so với các ngành công nghiệp khác là gì?
Câu 17. Lĩnh vực/loại hình nào sau đây không thuộc công nghiệp văn hoá?
Câu 18. Vai trò của sử học trong sự phát triển công nghiệp văn hoá là gì?
Câu 19. Lĩnh vực nào dưới đây thuộc công nghiệp văn hoá?
Câu 20. Điểm chung trong nội dung phản ánh của các tư liệu 2, 3, 4 (Lịch sử 10, tr. 31) là gì?
Câu 21. Ý nào không đúng về vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá, di sản thiên nhiên?
Câu 22. Ý nào không phù hợp về vai trò của công nghiệp văn hoá đối với sử học, cũng như việc quảng bá tri thức, truyền thống lịch sử - văn hoá?

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 2 Lịch sử 10 Kết nối tri thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 12B
Câu 2BCâu 13D
Câu 3ACâu 14C
Câu 4CCâu 15A
Câu 5CCâu 16C
Câu 6CCâu 17D
Câu 7ACâu 18A
Câu 8BCâu 19B
Câu 9CCâu 20A
Câu 10DCâu 21A
Câu 11ACâu 22D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X