Trắc nghiệm Chủ đề 4 Lịch sử 10 Kết nối tri thức

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm chủ đề 4 Lịch sử 10 Kết nối tri thức: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới, có đáp án chi tiết.

Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở đâu?
Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện ở nước Anh khi tiến hành cách mạng công nghiệp?
Câu 3. Phong trào “rào đất cướp ruộng” dùng để chỉ hiện tượng gì?
Câu 4. Những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là
Câu 5. Giêm Oát là người đã phát minh ra
Câu 6. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra mạnh mẽ ở các nước nào?
Câu 7. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là gì?
Câu 8. Tô-mát Ê-đi-xơn là người đã phát minh ra
Câu 9. Ông vua xe hơi nước Mỹ là ai?
Câu 10. Ai là người đã phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim?
Câu 11. Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có những tác động nào sau đây?
Câu 12. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong thời gian nào?
Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử dân đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
Câu 14. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?
Câu 15. Máy tính cá nhân đầu tiên do ai phát minh?
Câu 16. Máy tính Mác-xin-tốt là của hãng nào?
Câu 17. Ai là người đã phát minh ra mạng lưới toàn cầu?
Câu 18. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng là ai?
Câu 19. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu khi nào?
Câu 20. Trong các phát minh sau, phát minh nào không phải là thành tựu tiêu biểu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 4 Lịch sử 10 Kết nối tri thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11D
Câu 2DCâu 12C
Câu 3DCâu 13D
Câu 4ACâu 14A
Câu 5CCâu 15C
Câu 6ACâu 16B
Câu 7BCâu 17B
Câu 8ACâu 18B
Câu 9BCâu 19D
Câu 10BCâu 20C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X