Chủ đề 1 Lịch sử 10 Cánh Diều: Lịch sử và sử học

Chủ đề 1 Lịch sử 10 Cánh Diều: Lịch sử và sử học gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án chi tiết để học sinh tham khảo.

Câu 1. Khái niệm lịch sử không bao hàm nội dung nào sau đây?
Câu 2. Toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người được gọi là
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về đối tượng nghiên cứu của Sử học?
Câu 4. Một trong những chức năng cơ bản của Sử học là
Câu 5. Ý nào sau đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Sử học?
Câu 6. Những nguyên tắc cơ bản cần đặt lên hàng đầu của Sử học là gì?
Câu 7. Căn cứ vào dạng thức tồn tại, sử liệu được chia thành những loại hình cơ bản nào?
Câu 8. Những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, thông qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm được gọi là
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?
Câu 10. Cần học tập lịch sử suốt đời vì tri thức lịch sử
Câu 11. Thu thập sử liệu được hiểu là
Câu 12. Phân loại, đánh giá, thẩm định nguồn sử liệu đã thu thập được là quá trình của việc
Câu 13. Để làm giàu tri thức lịch sử, việc thu thập, xử lí thông tin và sử liệu cần tiến hành theo quy trình nào sau đây?
Câu 14. Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống chính là

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 1 Lịch sử 10 Cánh Diều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8A
Câu 2ACâu 9D
Câu 3BCâu 10C
Câu 4CCâu 11B
Câu 5DCâu 12D
Câu 6BCâu 13A
Câu 7ACâu 14B

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X