Trắc nghiệm bài Các thao tác nghị luận

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Các thao tác nghị luận giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Từ thao tác trong thực tế đời sống, thường không được dùng với ý nghĩa nào?
Câu 2. Dòng nào định nghĩa đúng nhất về khái niệm thao tác?
Câu 3. Dòng nào giải thích đúng về thao tác nghị luận?
Câu 4. Dòng nào sau đây không nêu đúng các thao tác cơ bản thường gặp trong hoạt động nghị luận?
Câu 5. Dòng nào nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa thao tác tổng hợp và thao tác quy nạp trong hoạt động nghị luận?
Câu 6. Dòng nêu đúng nhất sự khác biệt cơ bản giữa cặp thao tác phân tích - tổng hợp và cặp thao tác diễn dịch - quy nạp trong hoạt động nghị luận?
Câu 7. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp (1). Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên (2). Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào cho cùng (3).
Từ câu (1) sang câu (2) trong đoạn văn trên, Hoàng Đức Lương đã sử dụng thao tác nghị luận nào?
Câu 8. Từ câu (1), (2) sang câu (3) trong đoạn văn trên, Hoàng Đức Lương đã chuyển thao tác nghị luận nào?
Câu 9. Nhận định nào về tác dụng của các thao tác nghị luận là không đúng?
Câu 10. Nhận xét nào đúng về ưu, nhược điểm của mỗi thao tác nghị luận?

đáp án Trắc nghiệm bài Các thao tác nghị luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7B
Câu 3BCâu 8D
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X