Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bằng chứng là tiến hóa trực tiếp là:
Di tích của thực vật sống trong các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X