Soạn văn 9 bài 26

9

Tài liệu soạn văn 9 bài 26 của ĐọcTàiLiệu giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 94 đến trang 100 SGK Ngữ văn 9 tập 2.

Bạn tìm tài liệu soạn văn 9 bài 26 để tham khảo? Không cần tìm nữa. Với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

• Nắm một cách tương đối có hệ thống nội dung, ý nghĩa và cách tiếp cận các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn THCS.

   Trên cơ sở ôn tập kỉ các tác phẩm thơ, làm tốt bài kiểm tra về thơ (chủ yếu là các bài trong học kì II).

• Biết chuyển từ ngữ địa phương sang từ ngữ toàn dân tương ứng.

• Vận dụng được các kiến thức đã học ở bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) và bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ để làm tốt bài tập làm văn số 7

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn văn 9 bài 26

Bài 1 trang 96 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 96 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 2 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 3 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 4 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 5 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 6 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 7 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 7 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 8 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 8 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 9 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 9 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Kiểm tra về thơ

Bài 1 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng việt)
Back to top