We visited the church _____________ in the 18th century

02/12/2020 3,143

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
We visited the church _____________ in the 18th century
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
- Động từ chính trong câu là "visited" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho tân ngữ "the church".
- Câu đầy đủ là: We visited the church which was built in the 18th century.
=> mệnh đề quan hệ dạng bị động => rút gọn còn "built"

Tạm dịch:
Chúng tôi đã ghé thăm nhà thờ mà được xây dựng từ thế kỷ 18.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X