One of the girls________in that company caused an accident.

02/12/2020 45

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
One of the girls________in that company caused an accident.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
- Động từ chính trong câu là "caused" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho cụm từ "the girls".
- Câu đầy đủ là: One of the girls who work in that company caused an accident.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "working"

Tạm dịch:
Một trong số những cô gái làm việc tại công ty đó đã gây ra vụ tai nạn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X