Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên NST?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gen trên NST là Đào đoạn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X