Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về NST trong tế bào sinh dưỡng của các

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về NST trong tế bào sinh dưỡng của các loài?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phát biểu không đúng khi nói về NST trong tế bào sinh dưỡng của các loài là cặp NST giới tính ở giới cái bao giờ cũng gồm 2 chiếc có thể tương đồng hoặc không tương đồng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X