Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

Ban đầu nOH- = 0,1. V1 + 0,002. V2

$pH =12 \Rightarrow \frac{0,1 \cdot V_{1}+0,001 \cdot V_{2}}{V_{1}+V_{2}}=0,01$

⇒ V1 : V2 = 1/10

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X