Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước - pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3 có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức bài 3 hóa 11 Sự điện li của nước - pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

Câu 5. Chỉ dùng quỳ tím , có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây ?

A. HCl, NaNO3, Ba(OH)2

B. H2SO4, HCl,KOH.

C. H2SO4, NaOH, KOH

D. Ba(OH)2, NaCl, H2SO4

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit :

A. Dung dịch muối có pH < 7.

B. Muối cố khả năng phản ứng với bazơ.

C. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.

D. Muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước.

Câu 9. Dung dịch có pH = 7 là:

A. NH4Cl.

A. NaCl.

B. CH3COONa.

B. NH4Cl.

C. Na2CO3.

C. C6H5ONa.

D. KClO3.

D. FeCl3.

Câu 10. Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) ?

A. CH3COOH, HCl và BaCl2.

B. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.

C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.

D. NaHSO4, HCl và AlCl3.

Câu 12. Cho các muối sau đây: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3; KCl. Các dung dịch có pH = 7 là :

A. NaNO3; KCl.

B. K2CO3; CuSO4; KCl.

C. CuSO4; FeCl3; AlCl3.

D. NaNO3; K2CO3; CuSO4.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước - pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 7 C
Câu 2 B Câu 8 A
Câu 3 C Câu 9 C, D
Câu 4 B Câu 10 D
Câu 5 A Câu 11 C
Câu 6 D Câu 12 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X