Dung dịch có pH = 7 là:

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dung dịch có pH = 7 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

HD: phân tích môi trường các muối thông qua các ion tạo thành nó như sau:

  • các ion Na+, K+; Cl–; SO42– đều có môi trường trung tính, pH = 7.
  • các ion: CO32–; CH3COO–; C6H5O– có môi trường bazơ, pH > 7.
  • các ion: NH4+; H+; các ion kim loại TB yếu như Fe3+, ... có môi trường axit, pH < 7.
Theo đó, dãy dung dịch các chất có pH = 7 gồm: KClO3, FeCl3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X