Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dãy các dung dịch có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ là NaHSO4, HCl và AlCl3.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là Glyxin (H2N-CH2-COOH)

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Dung dịch Etylamin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
- Glyxin: CH2(NH2)-COOH có môi trường trung tính, không làm đổi màu quỳ.
- Axit Glutamic: HOOC-CH-(CH2)2-COOH làm quỳ tím hóa đỏ
- Etylamin: C2H5-NH2 có tính bazơ nên làm quỳ tím chuyển màu xanh.
- Anilin: C6H5NH2 có tính bazơ yếu nên không làm đổi màu quỳ tím.

Dãy các chất nào sau đây đều không làm đổi màu quỳ tím:

Dãy các chất đều không làm đổi màu quỳ tím là anilin, glyxin, valin

Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

Dung dịch Glyxin không làm đổi màu quỳ tím

Chất khí X tan trong nước tạo tành dung dịch làm màu quỳ tím chuyển sng đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là

Chất khí X tan trong nước tạo tành dung dịch làm màu quỳ tím chuyển sng đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là SO2

Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím?

Chất làm đổi màu quỳ tím là Lysin

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X