Tính giá trị biểu thức A tại x = -2; y = 102; z = 102

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tính giá trị biểu thức A tại x = -2; y = 102; z = 102
${A}=\left({{{4}{x}^2{y}^3{z}+{2}{x}^3{y}^2{z}^2-{x}^2{y}^2}}\right):{x}^2{y}^2$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 8 hình 1
Giá trị biểu thức tại x = -2; y = 102; z= 102 là:
Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 8 hình 2
Chọn đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X