Kết quả nào sau đây đúng ?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Kết quả nào sau đây đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án: B
Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 4

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X