Đa thức M thỏa mãn xy2+dfrac13x2y2+dfrac72x3y=(5xy). M là ?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đa thức M thỏa mãn ${x}{y}^2+\dfrac{1}{3}{x}^2{y}^2+\dfrac{7}{2}{x}^3{y}=({5}{x}{y})$. M là ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án: B
Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 1

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X