Làm tính chia left(x2y2+xy3+y4right):2y2

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Làm tính chia $\left({{{x}^2{y}^2+{x}{y}^3+{y}^4}}\right):{2}{y}^2$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án A
Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 4

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X