Làm tính chia: left(2x2z5-y3z3+4z6right):z3.

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Làm tính chia: $\left({{{2}{x}^2{z}^5-{y}^3{z}^3+{4}{z}^6}}\right):{z}^3$.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án A
Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 10

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X