Thưc hiện phép tính chia: ((x-2y)4-9(x-2y)3+2(x-2y)):(x-2y)

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thưc hiện phép tính chia: $\left[{{{2}({x}-{2}{y})^4-{9}({x}-{2}{y})^3+{2}({x}-{2}{y})}}\right]:({x}-{2}{y})$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Chọn đáp án C
Giải thích đáp án trắc nghiệm toán đại số 8 bài 11 câu 9

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X