The girl ________me this gift is my best friend.

02/12/2020 46

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
The girl ________me this gift is my best friend.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
- Động từ chính trong câu là "is" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ "The girl".
- Câu đầy đủ là: The girl who presented me this gift is my best friend.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "presenting"

Tạm dịch:
Cô gái mà đã tặng tớ món quà này chính là người bạn tốt nhất của tớ.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X