The first letter _________ by my grandma was kept carefully in a box.

02/12/2020 40

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
The first letter _________ by my grandma was kept carefully in a box.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
- Động từ chính trong câu là "was kept" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ "The first letter".
- Câu đầy đủ là: The first letter which was written by my grandma was kept carefully in a box.
=> mệnh đề quan hệ dạng bị động + danh từ đằng trước có từ "the first" bổ nghĩa
=> rút gọn thành "to be written"

Tạm dịch:
Lá thư tay đầu tiên mà bà tôi viết đã được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X