The envelop which lies on the table has no stamp on it. => The envelop _____ on

02/12/2020 404

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
The envelop which lies on the table has no stamp on it.
=> The envelop _____ on the table has no stamp on it.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.
- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ, đưa động từ chính trong mệnh đề quan hệ về nguyên mẫu và thêm đuôi -ing.
The envelop which lies on the table has no stamp on it.
=> The envelop lying on the table has no stamp on it.
Tạm dịch:
Chiếc phong bì nằm trên bàn không hề được dán tem.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X