The man who is standing there is a clown. => The man ______ there is a clown

02/12/2020 163

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
The man who is standing there is a clown.
=> The man ______ there is a clown
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.
- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ và động từ "tobe", chỉ giữ lại động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng V-ing
The man who is standing there is a clown.
=> The man standing there is a clown.
Tạm dịch:
Người đàn ông đang đứng đó là một chú hề.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X