Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the

02/12/2020 1,005

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.
=> Benzene, _____ by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
- Động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động, ta chỉ cần dùng cụm quá khứ phân từ (Ved/ V3) để thay thế cho mệnh đề đó.
- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ và động từ "tobe", chỉ giữ lại dạng quá khứ phân từ của động từ chính trong mệnh đề quan hệ.
Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.
=> Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.
Tạm dịch:
Benzen do Faraday khám phá ra đã trở thành điểm khởi đầu trong lĩnh vực sản
xuất nhiều loại thuốc nhuộm, nước hoa và chất nổ.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X