The _______ will last for several years as scholars believe that there are still

02/12/2020 2,020

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
The _______ will last for several years as scholars believe that there are still relics buried in this site.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
excavation (n): cuộc khai quật
dynasty (n): triều đại
harmony (n): sự hài hòa, sự cân đối
landscape (n): cảnh quan
=>The excavation will last for several years as scholars believe that there are still relics buried in this site.
Tạm dịch: Cuộc khai quật sẽ kéo dài trong vài năm vì các học giả tin rằng vẫn còn những di vật bị chôn vùi tại khu vực này.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X