Choose the best answer to complete each sentence. Trang An Scenic Landscape

02/12/2020 75

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
Choose the best answer to complete each sentence. Trang An Scenic Landscape __________ includes both natural and cultural sites.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
park (n): công viên
area (n): khu vực
complex (n): quần thể
heritage (n): di sản
Trang An Scenic Landscape Complex
: Quần thể danh thắng Tràng An

Tạm dịch:
Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm những điểm tự nhiên và văn hóa.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X