Phong Nha - Ke Bang National Park provides a lot of valuable information about

02/12/2020 388

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
Phong Nha - Ke Bang National Park provides a lot of valuable information about the earth's _______development
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
geology (n): địa chất học
geologist (n): nhà địa chất
geological (adj): thuộc về địa chất
geologically (adv): về mặt địa chất
=>Cần tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "development"
=>Phong Nha - Ke Bang National Park provides a lot of valuable information about the earth's geological development.

Tạm dịch:
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp nhiều thông tin giá trị về sự phát triển địa chất của trái đất.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X