Những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về lịch sử các nước châu Á

Kiến thức cơ bản các nước châu Á và tuyển chọn bộ câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử các nước châu Á giai đoạn từ 1945 đến 2000.

Tình hình chung các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

- Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra khắp châu Á kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
- Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập khoảng từ cuối những năm 50.
- Nửa cuối thế kỷ XX, tình hình chính trị tại châu Á không ổn định, chiến tranh xâm lược xảy ra ở khu vực Đông Nam Á và Tây Á.
- Sau Chiến tranh lạnh, một số nước châu Á diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc các phong trào li khai, khủng bố.
- Một số nước đạt được thành tựu to lớn về kinh tế: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ấn Độ…
- Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

+ Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực
+ Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc, thiết bị giao thông
+ Công nghệ thông tin, viễn thông phát triển mạnh.

Trung Quốc từ 1945 - 2000

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

- Từ 1946 - 1949, Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự thất bại của Đảng Quốc dân.
- Ngày 1 - 10 - 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.
- Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa:

+ Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
+ Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
+ Hệ thống Xã hội Chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

Xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

- Từ năm 1950, nhân dân Trung Quốc bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế, với nhiệm vụ đưa đất nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp.
+ Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.
+ Xây dựng nền công nghiệp dân tộc.
+ Phát triển văn hóa giáo dục.

=> Kết quả: Công cuộc khôi phục kinh tế hoàn thành thắng lợi.
- Từ năm 1953 - 1957, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đạt được nhiều thành tựu, bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt.
- Trung Quốc đã ký Hiệp ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô - Trung năm 1950, thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới, khẳng định địa vị quốc tế.

Trung Quốc trong thời kì biến động

- Những năm 1959 - 1978, Trung Quốc trải qua nhiều biến động.
- Đề ra đường lối “Ba ngọn cờ hồng” với mục tiêu nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
- Phong trào “Đại nhảy vọt” làm cho nền kinh tế trở nên hỗn loạn, đời sống nhân dân điêu đứng.
- Thành lập công xã nhân dân
=> Hàng chục người chết đói, nhà máy đóng cửa, đời sống nhân dân điêu đứng.
- Nội bộ Đảng và Nhà nước Trung Quốc diễn ra cuộc tranh giành quyền lực gay gắt, cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” gây nên tình trạng hỗn loạn trong nước và để lại những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần.

Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc (1978 - 2000)

- Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mở cửa.
- Chủ trương:
+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
+ Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
+ Thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh dân chủ, văn minh.
- Thành tựu:
+ Kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
+ Giai đoạn 1979 - 2000, GDP tăng trung bình hàng năm 9,6%.
+ Thu nhập bình quân tăng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện.
- Đối ngoại:
+ Bình thường hóa mối quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Ấn Độ, Việt Nam, vị thế trên trường quốc tế được nâng cao.
+ Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới.
+ Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7 - 1977) và Ma Cao (12 - 1999).

Top 60 câu hỏi trắc nghiệm các nước châu Á thường gặp

Câu 2. Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

A. Sừ dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.

C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 4. Điều mà cách mạng Trung Quốc chưa thực hiện sau cuộc nội chiến (1946 - 1949):

A. Thủ tiêu chế độ nửa thực dân nửa phong kiến ở Trung Quốc.

B. Lật đổ nền thống trị của Quốc Dân đảng ở Nam Kinh.

C. Giải phóng toàn bộ Trung Hoa lục địa.

D. Thu hồi chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa.

Câu 5. Điều mà cách mạng Trung Quốc chưa thực hiện sau cuộc nội chiến (1946 - 1949):

A. Thủ tiêu chế độ nửa thực dân nửa phong kiến ở Trung Quốc.

B. Lật đổ nền thống trị của Quốc Dân đảng ở Nam Kinh.

C. Giải phóng toàn bộ Trung Hoa lục địa.

D. Thu hồi chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa.

Câu 6. Tình hình Trung Quốc sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957) là:

A. Đất nước nằm trong tình trạng bất ổn định về kinh tế, chính trị.

B. Kinh tế tăng nhanh, đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện, văn hoá giáo dục có những bước tiến lớn.

C. Kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng chính trị bất ổn định vì cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong Đảng.

D. Kinh tế gặp nhiều khó khăn song nhân dân Trung Quốc vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Câu 7. Tình hình Trung Quốc sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957) là:

A. Đất nước nằm trong tình trạng bất ổn định về kinh tế, chính trị.

B. Kinh tế tăng nhanh, đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện, văn hoá giáo dục có những bước tiến lớn.

C. Kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng chính trị bất ổn định vì cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong Đảng.

D. Kinh tế gặp nhiều khó khăn song nhân dân Trung Quốc vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Câu 8. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 có ý nghĩa như thế nào ?

A. Cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, kỉ nguyên độc lập tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu.

B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã làm cho ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn cầu.

C. Trung Quốc đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa, kỉ nguyên xây dựng chủ nghĩa Cộng sản đã bằt đầu.

D. Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho sự phát triển của tư tưởng dân chủ tư sản trên khắp toàn Trung Quốc.

Câu 10. Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì ?

A. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Trung Quốc.

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu đời ở Trung Quốc.

C. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: CNXH hay CNTB.

D. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc.

Câu 11. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Các nước châu Á đã giành độc lập.

B. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.

C. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.

D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 12. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở châu Á, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 13.  Ý nào sau đây không phải là ảnh hưởng của Chiến tranh lạnh đối với cục diện quan hệ giữa các nước ở châu Á?

A. Gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ.

B. Gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp.

C. Gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và sự chia cắt hai nhà nước.

D. Gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của Mĩ.

Câu 16. Những quốc gia vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được mệnh danh là "con rồng” kinh tế châu Á?

A. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công

B. Nhật Bản, Hồng Công, Đài Loan

C. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công

D. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan

Câu 17. Hiểu như thế nào về Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc ?

A. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên những nguyên lí chung mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã đề ra.

B. Mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng thống nhất, đoàn kết giữa các đảng phái chính trị.

C. Mô hình chủ nghĩa xã hội được xây đựng trên cơ sở thành lập các công xã nhân dân - đơn vị kinh tế, đồng thời là đơn vị chính trị căn bản.

D. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lí chung của chủ nghĩa Mác - Lênin và những đặc điểm lịch sử cụ thể của Trung Quốc.

Câu 18. Người đề xướng đường lối cải cách - đổi mới đất nước Trung Quốc là ai ?

A. Lưu Thiếu Kì

B. Chu Dung Cơ

C. Giang Trạch Dân

D. Đặng Tiểu Bình

Câu 19. Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của Đường lối chung là:

A. Lấy cải cách kinh tế làm trung tâm.

B. Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.

C. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời.

D. Đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới kinh tế.

Câu 20. Điểm nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc trong thời kì đổi mới (1978 - 2000)

A. Là nền kinh tế nông - công nghiệp phát triển theo hướng tự cấp tự túc.

B. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung.

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường tự do.

D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Câu 21. Tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 - 1998 là :

A. Nền kinh tế đã phục hồi ngang bằng so với thời kì trước "Cách mạng vãn hoá".

B. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm do không giải quyết được vấn đề vốn và đổi mới khoa học công nghệ.

C. Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

D. Kinh tế tuy phát triển mạnh, nhưng đời sống nhân dân vẫn chưa được cải thiện.

Câu 23. Trước sự lớn mạnh của Cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu gì?

A. Phát động cuộc nội chiến nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản và phong trào cách mạng Trung Quốc.

B. Cấu kết với đế quốc Mĩ để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc.

C. Đưa 20 vạn quân sang Mĩ để huấn luyện quân sự.

D. Huy động toàn bộ lực lượng Quân đội chính quy tấn công vào vùng giải phóng do Đảng Cộng sản nắm giữ.

Câu 24. Từ năm 1950, Trung Quốc tiến hành những cải cách quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá nhằm mục đích:

A. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”.

B. Thực hiện cuộc “đại nhảy vọt” đưa Trung Quốc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

C. Xây dựng đất nước đi lên con đường Xã hội chủ nghĩa.

D. Phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng nền văn hoá mới.

Câu 25. Từ năm 1950, Trung Quốc tiến hành những cải cách quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá nhằm mục đích:

A. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”.

B. Thực hiện cuộc “đại nhảy vọt” đưa Trung Quốc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

C. Xây dựng đất nước đi lên con đường Xã hội chủ nghĩa.

D. Phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng nền văn hoá mới.

Câu 26. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích:

A. Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Tiêu diệt phong trào cách mạng Trung Quốc.

C. Xoá bỏ ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc.

D. A và B đều đúng.

Câu 27. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất:

A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Một cuộc nội chiến.

Câu 28. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

A. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển.

B. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa kém phát triển.

C. Có một nền nông nghiệp phát triển.

D. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 29. Mười năm đầu xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa (1949 - 1959), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

B. Chống Mĩ và các nước Tư bản chủ nghĩa.

C. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

D. Thi hành một chính sách đối ngoại nhằm đẩy lùi các phong trào cách mạng thế giới.

Câu 30. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây ra tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

A. Xây dựng "Công xã nhân dân".

B. Thực hiện đường lối "Đại nhảy vọt”.

C. Thực hiện cuộc "Đại cách mạng hoá vô sản".

D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 31. Thực hiện đường lối "Ba ngọn cờ hồng" Trung Quốc đạt được những gì?

A. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt.

B. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện.

C. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn.

D. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng

Câu 33. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.

Câu 34. Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công (10 - 1949) cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì?

A. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc.

B. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc vá các nước châu Á.

D. Buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam.

Câu 36. Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc?

A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết.

B. Trung Quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng".

C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng "đại nhảy vọt”.

D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Câu 38. Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?

A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới.

B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

C. Nhiều nước châu Á giành được độc lập.

D. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới.

Câu 39. Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Cuối những năm 40 thế kỉ XX

B. Đầu những năm 50 thế kỉ XX

C. Cuối những năm 50 thế kỉ XX

D. Đầu những năm 60 thế kỉ XX

Câu 53. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc là cuộc cách mạng dân tộc vì đã đánh đổ kẻ thù là:

A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho thế lực phong kiến ở Trung Quốc

B. Tập đoàn tư sản mại bản (Tưởng Giới Thạch đứng đầu) và phong kiến có Mỹ giúp sức.

C. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch phong kiến được Mỹ giúp đỡ

D. Đánh bại can thiệp Mỹ vào Trung Quốc.

Câu 54. Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

B. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á.

C. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để.

D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 55. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc nội chiến (1946-1949) ở Trung Quốc là gì?

A. Do tác động của cuộc chiến tranh lạnh gây ra nhiều mâu thuẫn mới.

B. Do sự đối lập về hệ tư tưởng và tham vọng lãnh đạo cách mạng Trung Quốc

C. Do sự phát triển lực lượng của Đảng cộng sản Trung Quốc

D. Do sự can thiệp của Mĩ đến nền chính trị của Trung Quốc

Câu 56. Tình hình Trung Quốc trong 20 năm (1959 - 1978) ?

A. Trung Quốc thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ II, kinh tế phát triển, chính trị ổn định, chính quyền cách mạng được củng cố vững chắc.

B. Kế hoạch 5 năm lần thứ II không hoàn thành, nền kinh tế lâm vào tình trạng trì trệ, kém phát triển, tuy nhiên chính trị căn bản vẫn giữ được ổn định, chính quyền được củng cố.

C. Đây là 20 năm Trung Quốc lâm vào tình trạng mất ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội.

D. Kinh tế Trung Quốc đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên nội bộ ban lãnh đạo bị phân hóa, bất đồng, tranh chấp quyền lực diễn ra gay gắt.

Câu 57. Tình hình quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Mĩ trong những năm 70 của thế kỷ XX là:

A. Trung Quốc bất đồng sâu sắc với Mĩ về vấn đề thu hồi chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo.

B. Trung Quốc kịch liệt phản dối Mĩ lập khối SEATO, tiến hành chiến tranh ở Đông Dương.

C. Quan hệ Mĩ - Trung Quốc dần trở nên hoà dịu, các chính khách cao cấp Trung Quốc tiến hành các cuộc viếng thăm nước Mĩ và ngược lại.

D. Trung Quốc - Mĩ đang tiến hành cuộc chạy đua tranh giành phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Câu 58. Sau năm 1949, nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc cụ thể đã được xác định là:

A. tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. tiến lên xây dựng chủ nghĩa tư bản.

D. tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 59. Sau năm 1949, nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc cụ thể đã được xác định là:

A. tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. tiến lên xây dựng chủ nghĩa tư bản.

D. tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 60. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1979) có mục tiêu là biến Trung Quốc thành quốc gia:

A. giàu mạnh nhất thế giới.

B. giàu mạnh, công bằng, văn minh.

C. giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

D. dân giàu, nước mạnh, văn minh.

đáp án Các nước châu Á : Trắc nghiệm thường gặp về các nước châu Á (1945 - 2000)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 31D
Câu 2CCâu 32D
Câu 3CCâu 33B
Câu 4DCâu 34B
Câu 5DCâu 35A
Câu 6BCâu 36A
Câu 7BCâu 37B
Câu 8ACâu 38B
Câu 9ACâu 39C
Câu 10CCâu 40
Câu 11ACâu 41
Câu 12ACâu 42
Câu 13DCâu 43
Câu 14DCâu 44
Câu 15CCâu 45
Câu 16CCâu 46
Câu 17DCâu 47
Câu 18DCâu 48
Câu 19ACâu 49
Câu 20DCâu 50A
Câu 21CCâu 51B
Câu 22CCâu 52C
Câu 23ACâu 53B
Câu 24CCâu 54D
Câu 25CCâu 55B
Câu 26DCâu 56C
Câu 27CCâu 57C
Câu 28DCâu 58D
Câu 29CCâu 59D
Câu 30BCâu 60C

Các đề khác

X