40 câu hỏi trắc nghiệm các nước châu Phi độ khó cơ bản

Kiến thức trọng tâm và 40 câu hỏi trắc nghiệm Châu Phi mức độ khó cơ bản, thường gặp trong các đề ôn tập, thi và kiểm tra Lịch sử

Tình hình chung của Châu Phi sau chiến tranh

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đòi độc lập, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi diễn ra sôi nổi, sớm nhất ở Bắc Phi:
+ Khởi đầu là cuộc binh biến ở Ai Cập (7 - 1952), dẫn đến thành lập Cộng hòa Ai Cập (18 - 6 - 1953).
+ Đấu tranh vũ trang kéo dài 8 năm của nhân dân An-giê-ri (1954 - 1962).
- Năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" với 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc.
- Năm 1975, hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã, các quốc gia độc lập ra đời như Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê-Bít-xao.
- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai ở Cộng hòa Nam Phi bị thủ tiêu.
- Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào xây dựng và phát triển đất nước, thu nhiều thành tựu nhưng tình trạng đói nghèo, lạc hậu vẫn chưa được cải thiện.
- Tình hình châu Phi càng khó khăn và không ổn định từ cuối những năm 80 : sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới, xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật, nợ nước ngoài và bùng nổ dân số.
- Tổ chức thống nhất Châu Phi nay gọi là Liên minh Châu Phi - AU được hình thành.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm các nước châu Phi cơ bản

Câu 1. Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "năm châu Phi" ?

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi bắt đầu được gọi là "Lục địa mới trỗi dậy".

Câu 2. Cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi do tổ chức nào lãnh đạo?

A. Đại hội dân tộc Phi

B. Liên hợp quốc

C. Tổ chức thống nhất châu Phi.

D. PLO

Câu 4. Trong những năm 1954 - 1960 có những sự kiện nổi bật nào :

A. Hầu hết các nước Bắc Phi đã giành được độc lập dân tộc.

B. Hầu hết các nước Tây Phi đã giành được độc lập dân tộc.

C. Cả a và b đều sai.

D. Cả a và b đều đúng.

Câu 5. Chiến lược Kinh tế vĩ mô (6/1996) ở Nam phi ra đời với tên gọi là:

A. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.

B. Vì sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.

C. Hội nhập, cùng phát triển.

D. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

Câu 6. Tội ác lớn nhất của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi là:

A. Bóc lột tàn bạo người da đen.

B. Gây chia rẽ nội bộ Nam Phi.

C. Tước quyền tự do của người da đen.

D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 7. Ý nào dưới đây không phải kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?

A. Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do.

B. Bầu cử được tiến hành, người da đen được bầu làm tổng thống.

C. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

D. Người da trắng vẫn được hưởng nhiều quyền lợi hơn người da đen.

Câu 8. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nên-Xơn Man-đê-la?

A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.

D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 9. Kẻ thù chủ yếu trong phong trào giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Cộng hòa Nam Phi là:

A. chủ nghĩa thực dân cũ

B. chế độ phân biệt chủng tộc

C. chủ nghĩa thực dân mới

D. chế độ độc tài thân Mĩ

Câu 10. Năm châu Phi (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?

A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 13. Sự kiện nào được xem là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A. Cuộc binh biến của sĩ quan Ai Cập

B. Cuộc nổi dậy của nhân dân Libi

C. Cuộc đấu tranh của Angiêri

D. “Năm châu Phi”

Câu 17. Từ những năm 80 của thế kỷ XX Châu Phi gặp khó khăn gì?

A. Sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới

B. Xung đột

C. Nội chiến, đói nghèo, bệnh tật, nợ nước ngoài và bùng nổ dân số.

D. A, B, C đúng.

Câu 19. Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là "Năm Châu Phi“ vì :

A. Tất cả các nước Châu Phi đều giành được độc lập

B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi

C. Phong trào giải phóng dân tộc ở Bắc Phi và Đông Phí phát triển đến đỉnh cao

D. Có 17 nước Châu Phi tuyến bố độc lập

Câu 20. Hiện nay, khó khăn lớn nhất mà các nước Châu Phi gặp phải là:

A. Xung đột, nội chiến đẫm máu do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và các loại dịch bệnh hoành hành.

B. Sự xâm lược cùng với chính sách vơ vét, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

C. Các nước đế quốc ngày càng mở rộng hệ thống thuộc địa ở khu vực này.

D. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên

Câu 21. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, các nước Châu Phi đã:

A. Dựa vào sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

B. Thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế ngắn hạn, dài hạn, phù hợp với điều kiện của từng nước.

C. Tích cực tìm kiếm các giải pháp, đề ra cải cách nhằm giải quyết xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

D. Ứng dụng thành tự khoa học - kĩ thuật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 22. Năm châu Phi là năm:

A.1960

B.1965

C.1956

D.1945

Câu 23. Tại sao năm 1960 được gọi là năm Châu Phi:

A. 20 nước Châu Phi độc lập.

B. 17 nước Châu Phi độc lập

C. Hệ thống thuộc địa của đế quốc bị sụp đổ ở Châu Phi

D. Bắc Phi được độc lập

Câu 24. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ?

A. Khu vực Nam Phi.

B. Khu vực Tây Phi.

C. Khu vực Đông Phi.

D. Khu vực Bắc Phi.

Câu 25. Sự kiện được xem là mốc mở đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

A. Cách mạng Libi bùng nổ (1952).

B. Thắng lợi của phong trào cách mạng Angiêri (1962).

C. Cuộc binh biến của sĩ quan, binh lính yêu nước ở Ai Cập (1952).

D. Thắng lợi của phong trào cách mạng ở Tuynidi (1956).

Câu 26. Vì sao năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” ?

A. Đây là năm có 17 nước ở Bắc Phi giành được độc lập.

B. Đây là năm có 27 nước Tây và Nam Phi giành được độc lập.

C. Đây là năm có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

D. Đây là năm có 37 nước ở châu Phi giành được độc lập.

Câu 27. Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là :

A. Đấu tranh ngoại giao.

B. Đấu tranh quân sự

C. Đấu tranh chính trị.

D. Đấu tranh vũ trang.

Câu 28. Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?

A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri.

B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich, Ăng-gô-la.

C. Thắng lợi của nhân dân Dim-ba-bu-ê.

D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.

Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ ở châu Phi?

A. 1960 : "Năm châu Phi”.

B. 1962: Angiêri được công nhận độc lập.

C. 1994 : Nên-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da màu đầu tiên.

D. 11-1975 : Nước Cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

Câu 31. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. khu vực Trung Phi.

B. khu vực Nam Phi.

C. khu vực Trung Phi và Nam Phi.

D. khu vực Bắc Phi.

Câu 32. Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử thế giới đã ghi nhận năm 1960 là:

A. Năm châu Phi giải phóng.

B. Năm châu Phi.

C. Năm châu Phi nổi dậy.

D. Năm châu Phi thức tỉnh.

Câu 33. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh?

A. Liên Xô tăng cường viện trợ kinh tế.

B. Các nước đế quốc suy yếu.

C. Trật tự hai cực Ianta đã được xác lập.

D. Các lực lượng dân tộc trưởng thành.

Câu 34. Nước nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi:

A. Tây Ban Nha

B. Bồ Đào Nha

C. Anh

D. Hà Lan

Câu 39. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là "Đại lục mới trỗi dậy"?

A. Thường xuyên bị động đất.

B. Đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc

C. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

D. Nhiều quốc gia dân tộc dân chủ được thành lập.

Câu 40. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đâu?

A. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc.

B. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất.

C. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

D. Cả ba lý do trên.

đáp án 40 câu hỏi trắc nghiệm các nước châu Phi độ khó cơ bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21C
Câu 2ACâu 22A
Câu 3DCâu 23B
Câu 4DCâu 24A
Câu 5DCâu 25C
Câu 6DCâu 26C
Câu 7DCâu 27C
Câu 8DCâu 28B
Câu 9BCâu 29D
Câu 10CCâu 30A
Câu 11CCâu 31D
Câu 12ACâu 32B
Câu 13ACâu 33B
Câu 14Câu 34D
Câu 15Câu 35D
Câu 16Câu 36C
Câu 17DCâu 37C
Câu 18ACâu 38A
Câu 19DCâu 39C
Câu 20ACâu 40D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X