Hỏi đáp sử 9 bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc...

Các câu hỏi thường gặp bài quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Câu 1. Phong trào giải phóng dân tộc từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX có những điểm gì nổi bật?
Câu 2. Em hiểu như thế nào về chủ nghĩa A-pác-thai?
Câu 3. Thắng lợi của nhân dân ba nước Ghi-nê Bít-xao, Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị của Bồ Đào Nha, giành độc lập dân tộc có ỷ nghĩa như thế nào?
Câu 4. Nét nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
Câu 5. Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 6. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi, Mĩ La tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX diễn ra và giành được thắng lợi như thế nào?
Câu 7. Nêu đặc điểm chung của các nước ở khu vực Á Phi, Mĩ La tinh?
Câu 8. Nước cuối cùng giành được độc lập là nước nào?
Câu 9. Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi chính thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm nào?
Câu 10. Nước Mô-dăm-bích giành được độc lập vào thời gian nào?
Câu 11. Nước Ăng-gô-la giành được độc lập vào thời gian nào?
Câu 12. Ở Đông Nam Á, những nước nào giành được độc lập trong năm 1945?
Câu 13. Châu lục nào đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 14. Năm 1960, ở châu Phi có bao nhiêu nước giành được độc lập?
Câu 15. Nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong năm 1945?
Câu 16. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?
Câu 17. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao?
Câu 18. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?
Câu 19. Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào?
Câu 20. Các gia cấp, tầng lớp phân hoá như thế nào dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 2.
Câu 21. Bài học nào được rút ra từ cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay.
Câu 22. Nêu sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa?
Câu 23. Năm 1960, có bao nhiêu nước ở châu Phi giành được độc lập?
Câu 24. Cuộc cách mạng nhân dân ở Cuba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xtơ- rô giành thắng lợi vào thời gian nào?
Câu 25. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước nào?
Câu 26. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của ai.
Câu 27. Năm châu Phi (1960) là tên gọi cho sự kiện nào?
Câu 28. Giải thích nguyên nhân phong trao GPDT ở giai đoạn 1 phát triển thành cao trào
Câu 29. Các sự kiện tiêu biểu của phong trào giải phóng dân tộc thế giới từ 1945 đến nay
Câu 30. Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc?

đáp án Hỏi đáp sử 9 bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc...

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 16
Câu 2Câu 17
Câu 3Câu 18
Câu 4Câu 19
Câu 5Câu 20
Câu 6Câu 21A
Câu 7Câu 22
Câu 8Câu 23
Câu 9Câu 24
Câu 10Câu 25
Câu 11Câu 26
Câu 12Câu 27
Câu 13Câu 28
Câu 14Câu 29
Câu 15Câu 30

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X