Hỏi đáp sử 9 bài 2 : Liên Xô và các nước Đông Âu (giữa những năm 70 đến đầu những năm 90)

Giái đáp các câu hỏi thường gặp trong bài 2 lịch sử 9 Giáp đáp các câu hỏi thường gặp trong bài 1 lịch sử 9 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Câu 1. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành trong hoàn cảnh nào?
Câu 2. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
Câu 3. Sự sụp đổ của độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu dẫn đến hậu quả gì?
Câu 4. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu diễn ra như thế nào?
Câu 5. Từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình các nước Đông Âu như thế nào?
Câu 6. Cho biết kết quả của công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp?
Câu 7. Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp như thế nào?
Câu 8. Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, Nhà nước Liên Xô đã làm gì?
Câu 9. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế chính trị xã hội của Liên Xô như thế nào?
Câu 10. Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân gì?
Câu 11. Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?
Câu 12. Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại trong bao lâu?
Câu 13. Thời gian tiến hành công cuộc "cải tổ" của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?
Câu 14. Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp nhằm mục đích gì?
Câu 15. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả ra sao?

đáp án Hỏi đáp sử 9 bài 2 : Liên Xô và các nước Đông Âu (giữa những năm 70 đến đầu những năm 90)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 9
Câu 2Câu 10
Câu 3Câu 11
Câu 4Câu 12
Câu 5Câu 13
Câu 6Câu 14
Câu 7Câu 15
Câu 8

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X