Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 19/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai?

Đáp án và lời giải

Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là Tưởng Giới Thạch

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X