Sự kiện nào sau đây không xuất hiện ở đại Cổ sinh?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự kiện nào sau đây không xuất hiện ở đại Cổ sinh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chim và thú phát sinh ở đại trung sinh → Phát biểu không đúng là B.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X